ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ SAP BUSINESS ONE В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Марусей Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій
Подільського державного аграрно-технічного університету
Білик Т.Л.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі й біржової діяльності
Подільського державного аграрно-технічного університету

У даній статті розглядається програмний продукт SAP Business One, який представляє повний набір рішень, необхідних для автоматизації управління сучасним підприємством: оптимізація бізнес-процесів, прийняття правильних рішень та скорочення витрат, підтримує більшість стандартних бізнес-процесів, включаючи фінансовий менеджмент, оперативне управління складськими запасами, закупівлі, облік товарів, роботу з банком та управління взаємовідносинами з клієнтами. Відображено актуальні додатки за допомогою яких користувачі отримують доступ до даних в режимі реального часу, можуть ініціювати віддалені процеси та реагувати на події.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні ресурси, інформаційна система, автоматизація, бізнес, управління, програмне забезпечення, програмне рішення.

Марусей Т.В., Билык Т.Л. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ SAP BUSINESS ONE В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В данной статье рассматривается программный продукт SAP Business One, который представляет полный набор решений, необходимых для автоматизации управления современным предприятием: оптимизация бизнес-процессов, принятия правильных решений и сокращение расходов, поддерживает большинство стандартных бизнес-процессов, включая финансовый менеджмент, оперативное управление складскими запасами, закупки, учет товаров, работу с банком и управления взаимоотношениями с клиентами. Отражено актуальные приложения с помощью которых пользователи получают доступ к данным в режиме реального времени, могут инициировать удаленные процессы и реагировать на события.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные ресурсы, информационная система, автоматизация, бизнес, управление, программное обеспечение, программное решение.

Marusei T.V., Bilyk T.L. FEATURES OF THE SAP BUSINESS ONE SOFTWARE SOLUTION IN THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISE
This article deals with the SAP Business One, the software product, which presents the complete set of solutions needed to automate the management of a modern enterprise: optimizing business processes, making the right decisions and reducing costs. It supports most standard business processes, including financial management, operational management of inventory stocks, procurement, accounting of goods, work with the bank and management of customer relations. The actual applications with the help of which users can access real-time data, initiate remote processes, and respond to events are shown.
Keywords: information technologies, information resources, information system, automation, business, management, software, software solution.

Завантажити статтю (pdf)