ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

Задорожня Т.М.
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці
Університету державної фіскальної служби України
Параниця Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці
Університету державної фіскальної служби України

Формування потужної економіки, забезпечення стійкого соціально-економічного зростання передбачає функціонування розвиненої банківської системи та добре налагодженого механізму взаємодії банківського та реального секторів економіки. У роботі досліджено взаємодію банківського та реального секторів економіки України. Проаналізовано фактори, які впливають на взаємозв’язок банківського та реального секторів економіки в сучасних умовах. Оцінено ефективність взаємодії банківського та реального секторів економіки України.
Ключові слова: банківський сектор, реальний сектор, кредит, факторний та регресійний аналіз.

Задорожняя Т.Н., Параница Н.В. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ В УКРАИНЕ
Формирование мощной экономики, обеспечение устойчивого социально-экономического роста предполагает функционирование развитой банковской системы и хорошо отлаженного механизма взаимодействия банковского и реального секторов экономики. В работе исследовано взаимодействие банковского и реального секторов экономики Украины. Проанализированы факторы, которые влияют на взаимосвязь банковского и реального секторов экономики в современных условиях. Оценена эффективность взаимодействия банковского и реального секторов экономики Украины.
Ключевые слова: банковский сектор, реальный сектор, кредит, факторный и регрессионный анализ.

Zadorozhnia T.M., Pаrаnytsia N.V. FUNCTIONING OF THE INTERACTION MECHANISM OF THE BANKING AND REAL SECTOR IN UKRAINE
The formation of a strong economy, ensuring sustainable socio-economic growth assumes the functioning of a developed banking system and a well-established mechanism for interaction between the banking and real sectors of the economy. The interaction of the banking and real sectors of the Ukrainian economy has been studied. The factors that influence the interconnection of the banking and real sectors of the economy in modern conditions are analyzed. The effectiveness of interaction between the banking and real sectors of the Ukrainian economy is estimated.
Keywords: banking sector, real sector, credit, factorial and regression analysis.

Завантажити статтю (pdf)