ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

Гафіяк А.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій та систем
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Стаття присвячена проблемам бізнесової аналітики та її зв’язку з сучасними ІТ-технологіями. Розглянуто поняття бізнесової аналітики – проц.есу перетворення даних в інформацію, у нові знання, які можуть бути використані для збільшення ефективності та конкурентоздатності підприємства. Проаналізовано основні етапи роботи бізнес-аналітика. Запропоновано класифікацію програмних засобів бізнесового аналізу. Проведено класифікацію інформаційно-аналітичних систем. Дослідження зв’язок інформаційних технологій та бізнесового аналізу.
Ключові слова: інформаційні технології, бізнес-аналітик, бізнес, аналіз, інформація.

Гафияк А.М. ИТ-ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
Статья посвящена проблемам бизнес аналитики и ее связи с современными ИТ-технологиями. Рассмотрено понятие бизнес аналитики - процесса преобразования данных в информацию, в новые знания, которые могут быть использованы для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия. Проанализированы основные этапы работы бизнес-аналитика. Предложена классификация программных средств бизнес-анализа. Проведена классификация информационно-аналитических систем. Исследована связь информационных технологий и бизнес-анализа.
Ключевые слова: информационные технологии, бизнес-аналитик, бизнес, анализ, информация.

Gafiyak A.M. IT-TECHNOLOGY AND BUSINESS INTELLIGENCE
The article is devoted to the problems of business analytics and its connection with modern IT technologies. The concept of business analytics is considered - the process of converting data into information, into new knowledge that can be used to improve the efficiency and competitiveness of an enterprise. The main stages of the work of the business analyst are analyzed. The classification of software tools for business analysis is proposed. Classification of information-analytical systems is carried out. The relationship between information technology and business analysis has been studied.
Keywords: information technology, business analyst, business, analysis, information.

Завантажити статтю (pdf)