СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ

Аксьонова І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики та економічного прогнозування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено дослідженню питань стратифікації суспільства за економічною нерівністю та статистичному аналізу розшарування населення країни за рівнем доходів. Узагальнено методики визначення стратифікаційних груп суспільства, розглянуто принципи його стратифікації. Виділено соціальні рівні стратифікації українського суспільства. Проаналізовано диференціацію та розшарування населення України за рівнем доходів. Окреслено характерні риси трансформації соціальної структури українського суспільства.
Ключові слова: стратифікація, рівень доходів, диференціація населення, розшарування за рівнем доходів, статистичний аналіз.

Аксенова И.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАТИФИКАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ
Статья посвящена исследованию вопросов стратификации общества по экономическому неравенству и статистическому анализу расслоения населения страны по уровню доходов. Обобщены методики определения стратификационных групп общества, рассмотрены принципы его стратификации. Выделены социальные уровни стратификации украинского общества. Проанализирована дифференциация и расслоение населения Украины по уровню доходов. Определены характерные черты трансформации социальной структуры украинского общества.
Ключевые слова: стратификация, уровень доходов, дифференциация населения, расслоение по уровню доходов, статистический анализ.

Aksonova I.V. STATISTICAL ANALYSIS OF UKRAINIAN SOCIETY STRATIFICATION BY INCOME LEVEL
The article is devoted to research on the stratification of society on economic inequality and statistical analysis of the stratification of the country's population by income level. Methods for determining stratification groups of society are generalized, principles of its stratification are considered. Social levels of stratification of Ukrainian society are singled out. The differentiation and stratification of the population of Ukraine by the level of income is analyzed. Identified features of the transformation of the social structure of Ukrainian society.
Keywords: stratification, income level, differentiation of population, stratification by income level, statistical analysis.

Завантажити статтю (pdf)