РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ ЗА БАЛАНСОМ, УРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ І ВИРОБНИЧИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА  ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ

Чайка Т.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Лошакова С.Є.
старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Водоріз Я.С.
спеціаліст кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Мета статті – удосконалити методику аналізу коефіцієнтів ліквідності; розробити практичні рекомендації щодо врахування специфіки фінансової і виробничої діяльності підприємства під час обробки отриманих результатів. Формальне порівняння значень коефіцієнтів ліквідності з нормативними інтервалами не враховує галузеві особливості підприємств, характер їх грошових потоків, специфіку виробничого циклу, норму запасів, якісні характеристики дебіторської і кредиторської заборгованості. Інтервали сприятливих значень коефіцієнтів ліквідності необхідно обмежувати не тільки знизу, але і зверху, оскільки невиправдано високі значення коефіцієнтів ліквідності пов'язані з неефективністю управління фінансовими ресурсами і загрозою зниження рентабельності.
Сприятливі значення коефіцієнтів ліквідності можуть істотно варіювати залежно від галузевої приналежності підприємства, оскільки безпосередньо пов'язані зі структурою активів і швидкістю їх обороту. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності з наступним їх порівнянням із рекомендованими діапазонами сприятливих значень може дати тільки досить грубу, наближену оцінку ліквідності. На основі аналізу наукових джерел нами були систематизовані додаткові напрями аналізу, які доцільно використовувати під час оцінки ліквідності підприємства. Коефіцієнтний аналіз ліквідності необхідно доповнити: порівнянням із середньогалузевими значеннями, урахуванням галузевої специфіки; аналізом операційного грошового потоку; урахуванням стабільності динаміки коефіцієнтів ліквідності. Порівняння із середньогалузевими значеннями має набагато більшу прогностичну цінність, ніж порівняння з контрольними інтервалами. Крім того, дотримання стабільності величин коефіцієнта поточної ліквідності в динаміці є більш важливою умовою, ніж суворе дотримання нормативного діапазону значень. Отримані результати можуть бути використані під час проведення практичної аналітичної роботи з діагностики ліквідності підприємства.
Ключові слова: розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом; коди балансу; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт покриття; коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт термінової ліквідності; кислотний тест; ліквідність 1-го рівня; ліквідність 2-го рівня; ліквідність 3-го рівня.

Чайка Т.Ю., Лошакова С.Е., Водорез Я.С. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИКВИДНОСТЫ ПО БАЛАНСУ, УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОЭФФИЦИЕНТНОМ АНАЛИЗЕ ЛИКВИДНОСТИ

Цель статьи – усовершенствовать методику анализа коэффициентов ликвидности; разработать практические рекомендации по учету специфики финансовой и производственной деятельности предприятия при обработке полученных результатов. Формальное сравнение значений коэффициентов ликвидности с нормативными интервалами не учитывает отраслевые особенности предприятий, характер их денежных потоков, специфику производственного цикла, норму запасов, качественные характеристики дебиторской и кредиторской задолженности. Рекомендуемые интервалы благоприятных значений коэффициентов ликвидности необходимо ограничивать не только снизу, но и сверху, поскольку неоправданно высокие значения коэффициентов ликвидности связаны с неэффективностью управления финансовыми ресурсами и угрозой снижения рентабельности.
Благоприятные значения коэффициентов ликвидности могут существенно варьировать в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, поскольку непосредственно связаны со структурой активов и скоростью их оборота. Расчет коэффициентов ликвидности с последующим их сравнением с рекомендуемыми диапазонами благоприятных значений может дать только достаточно грубую, приближенную оценку ликвидности. На основе анализа научных источников нами были систематизированы дополнительные направления анализа, которые целесообразно использовать при оценке ликвидности предприятия. Коэффициентный анализ ликвидности необходимо дополнить: сравнением со среднеотраслевыми значениями, учетом отраслевой специфики; анализом операционного денежного потока; учетом стабильности динамики коэффициентов ликвидности. Сравнение со среднеотраслевыми значениями имеет намного большую прогностическую ценность, чем сравнение с контрольными интервалами. Кроме того, соблюдение стабильности величин коэффициента текущей ликвидности в динамике является более важным условием, чем строгое следование нормативному диапазону значений. Полученные результаты могут быть использованы при проведении практической аналитической работы по диагностике ликвидности предприятия.
Ключевые слова: расчет коэффициентов ликвидности по балансу; коды баланса; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент покрытия; коэффициент общей ликвидности; коэффициент быстрой ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент срочной ликвидности; кислотный тест; ликвидность 1-го уровня; ликвидность 2-го уровня; ликвидность 3-го уровня.

Chaika T.Yu., Loshakova S.Ye., Vodoriz Ya.S. CALCULATION OF LIQUIDITY FACTORS BY THE BALANCE, ACCOUNTING
FINANCIAL AND INDUSTRIAL FEATURES OF THE ENTERPRISE IN THE COEFFICIENT ANALYSIS OF LIQUIDITY

The purpose of the article is to improve the methodology for analyzing the liquidity ratios; to develop practical recommendations on accounting for the specifics of the company's financial and production activities when processing the results. Formal comparison of the values of liquidity ratios with normative intervals does not take into account industry specific features of enterprises, the nature of their cash flows, the specifics of the production cycle, the stock norm, qualitative characteristics of receivables and payables. Recommended intervals for favorable liquidity ratios should be limited not only from below, but also from above, since unreasonably high values of liquidity ratios are associated with inefficient management of financial resources and the threat of a decline in profitability.
Favorable values of liquidity ratios can vary significantly depending on the industry belonging to the enterprise, since they are directly related to the structure of assets and the speed of their turnover. Calculation of liquidity ratios with their subsequent comparison with the recommended ranges of favorable values can only give a fairly rough approximate liquidity assessment. Based on the analysis of scientific sources, we have systematized additional areas of analysis, which are useful in assessing the liquidity of an enterprise. Coefficient analysis of liquidity needs to be supplemented: by comparison with industry average values, taking into account industry specificity; analysis of operating cash flow; taking into account the stability of the dynamics of liquidity ratios. Comparison with industry average values is much more predictive than comparison with control intervals. In addition, compliance with the stability of current ratio values in dynamics is a more important condition than strict adherence to the normative range of values. The received results can be used at carrying out of practical analytical work on diagnostics of liquidity of the enterprise.
Key words: calculation of liquidity ratios by balance; balance codes; Current liquidity ratio; Coefficient of coverage; Total liquidity ratio; Quick liquidity ratio; Coefficient of absolute liquidity; Factor of urgent liquidity; Acid test; Liquidity of the 1-st level; Liquidity of the 2-nd level; Liquidity of the 3-rd level.

Завантажити статтю (pdf)