СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Сарапіна О.А.
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування
Херсонського національного технічного університету
Стефанович Н.Я.
cтарший викладач кафедри обліку, аудиту і оподаткування,
Херсонського національного технічного університету

У статті розглянутий процес формування соціальної відповідальності студентів, який вимагає цілеспрямованої, комплексної роботи, удосконалення різноманітних засобів навчального процесу, організації наукової діяльності та виховної роботи зі студентами. У процесі дослідження проведене анкетування студентів факультету економіки щодо їх уявлення про критерії і переваги соціальної відповідальності особистості та визначені шляхи розвитку соціальної відповідальності студентів спеціальності «облік і оподаткування». Перспективи подальших досліджень включають удосконалення шляхів і напрямів виховної роботи зі студентами.
Ключові слова: соціальна відповідальність; критерії, переваги, типи соціальної відповідальності; податкова, фінансова грамотність.

Сарапина О.А., Стефанович Н.Я. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
В статье рассмотрен процесс формирования социальной ответственности студентов, который требует целенаправленной комплексной работы, усовершенствования разнообразных средств образовательного процесса, организации научной и воспитательной работы со студентами. В процессе исследования проведено анкетирование студентов экономического факультета относительно представления о критериях и преимуществах социальной ответственности личности и определены пути развития социальной ответственности студентов специальности «учет и налогообложение». Перспективы дальнейших исследований направлены на совершенствование путей и направлений воспитательной работы со студентами.
Ключевые слова: социальная ответственность; критерии, преимущества, типы социальной ответственности; налоговая, финансовая грамотность.

Sarapina O.A., Stefanovych N.Ya. SOCIAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS OF THE SPECIALTY "ACCOUNTING AND TAXATION"
The article deals with the process of formation of social responsibility of students, which requires purposeful, integrated work, improvement of various means of educational process, organization of scientific activity and educational work with students. the survey was conducted among students of the Faculty of Economics according their perceptions of the criteria and benefits of social responsibility of the individual, and the paper identifies ways of developing students' social responsibility in the specialty "Accounting and Taxation". Prospects for further research include improving the ways and areas of educational work with students.
Key words: social responsibility; criteria, benefits, types of social responsibility; tax, financial literacy.

Завантажити статтю (pdf)