ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ПОТРЕБ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Поповиченко Г.С.
доцент кафедри обліку і аудиту
Луганського національного аграрного університету

У статті визначені науково обґрунтовані теоретичні та практичні рекомендації щодо удосконалення теоретико-методичних аспектів і розроблення практичних рекомендацій, що стосуються обліку основних засобів, для забезпечення їхнього ефективного функціонування. Ефективність використання основних засобів залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У зв’язку з цим зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління. Для підвищення рівня інформаційного забезпечення вимагають подальшого удосконалення первинна облікова документація і регістри аналітичного обліку основних засобів.
Ключові слова: основні засоби; бугалтерський облік; первинний облік.

Поповиченко А.С. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ПОДХОДОВ К ПРАКТИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ В
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В статье определены научно обоснованные теоретические и практические рекомендации по совершенствованию теоретико-методических аспектов и разработке практических рекомендаций, касающихся учета основных средств, для обеспечения их эффективного функционирования. Эффективность использования основных средств зависит от организации своевременного получения надежной и достаточно полной учетно-экономической информации. В связи с этим возрастает роль и значение учета как одной из важнейших функций управления. Для повышения уровня информационного обеспечения требуют дальнейшего совершенствования первичная учетная документация и регистры аналитического учета основных средств.
Ключевые слова: основные средства; бухгалтерский учет; первичный учет.

Popovichenko A.S. FORMATION OF THE INNOVATIVE APPROACHES TO THE PRACTICAL NEEDS IN THE
ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS

In this article the evidence-based theoretical and practical recommendations to improve the theoretical and methodological aspects and the development of practical recommendations regarding the accounting of fixed assets to ensure their effective functioning. The effectiveness of plant and equipment depends on the organization to arrive at a reliable and sufficiently complete accounting and economic information. In this regard, the role and importance of accounting as a major management functions. To improve information management require further development of primary records and registers of the analytical accounting of fixed assets.
Key words: fixed assets; bugaltersky accounting; primary consideration.

Завантажити статтю (pdf)