ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мелень О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Харківського національного технічного університету «ХПІ»
Бережна Г.М.
магістр
Харківського національного технічного університету «ХПІ»

Фінансовий стан підприємства демонструє ступінь використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання. Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо підприємство не одержує прибуток у тих розмірах, які забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів. Визначення запасу фінансової стійкості підприємства дає підприємству здатність протистояти операційним труднощам і за рахунок отриманого прибутку забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел.
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, фінансовий стан, запас фінансової стійкості, фінансові ресурси.

Мелень О.В., Бережна Г.М. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние предприятия демонстрирует степень использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед бюджетом и другими субъектами хозяйствования. Финансовое состояние предприятия не может быть устойчивым, если предприятие не получает прибыль в тех размерах, которые обеспечивают необходимый прирост финансовых ресурсов. Определение запаса финансовой устойчивости предприятия дает предприятию способность противостоять операционным трудностям и за счет полученной прибыли обеспечивает самофинансирование и независимость предприятия от внешних привлеченных источников.
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, финансовое состояние, запас финансовой устойчивости, финансовые ресурсы.

Melen’ O.V., Berezhna G.M. FINANCIAL RESULTS AND THEIR INFLUENCE ON THE FINANCIAL GOOD STANDING OF THE ENTERPRISE
The financial position of the enterprise showcases the degree of financial resources and the capital use, fulfillment of obligations to the budget authorities and other economic entities. The financial position of the enterprise cannot be sustainable if the enterprise does not receive profits that ensure the necessary increase of financial resources. Defining an enterprise’s financial sustainability reserve provides an ability to withstand operational difficulties and due to its profit and self-financing ensures the independence from external sources involved.
Key words: financial results, profit, financial position, financial good standing, financial resources.

Завантажити статтю (pdf)