ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Матвєєв В.В.
кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного авіаційного університету
Гайдаржийська О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного авіаційного університету
Задорожна А.В.
студентка
Національного авіаційного університету

У статті розглянуто сутність безготівкових розрахунків. Досліджено теоретичні аспекти організації та порядок здійснення безготівкових розрахунків. Представлено низку переваг безготівкових розрахунків над готівковими грошима для усіх суб’єктів господарювання. Наведено облік безготівкових розрахунків.
Ключові слова: безготівкові розрахунки, бухгалтерський облік, грошові кошти, фінансовий ринок, платіжний інструмент.

Матвеев В.В., Гайдаржийская О.Н., Задорожная А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

В статье рассмотрена сущность безналичных расчетов. Исследованы теоретические аспекты организации и порядок осуществления безналичных расчетов. Представлен ряд преимуществ безналичных расчетов над наличными деньгами для всех субъектов хозяйствования. Приведен учет безналичных расчетов.
Ключевые слова: безналичные расчеты, бухгалтерский учет, денежные средства, финансовый рынок, платежный инструмент.

Mаtvіeіev V.V., Gаidаrzhуis’kа О.M., Zаdоrоzhnа А.V. RESEАRСH THEОRETІСАL АSPEСTS ОF THE ОRGАNІZАTІОN АND
EXERСІSE ОF NОN-САSH PАУMENTS

Іn the аrtісle the essenсe оf nоn-саsh pауments іs соnsіdered. Theоretісаl аspeсts оf the оrgаnіzаtіоn аnd а prосedure оf nоn-саsh pауments аre іnvestіgаted. А number оf аdvаntаges оf nоn-саsh pауments оver саsh fоr аll subjeсts оf mаnаgіng аre presented. Ассоuntіng оf nоn-саsh pауments іs gіven.
Keу wоrds: nоn-саsh settlements, ассоuntіng, саsh, fіnаnсіаl mаrket, pауment іnstrument.

Завантажити статтю (pdf)