ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Людвенко Д.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

У статті розглянуто управління непрофільними активами та їх облік у підприємствах різних форм власності в сучасних умовах господарювання. Вирішення завдань залежить від складу активів та ефективності їх використання власником у своїй господарській діяльності. Непрофільні активи – це активи, які беруть участь в неосновній діяльності підприємства. Облік цих активів зосереджений не стільки на скороченні витрат та надмірній диверсифікації активів, що приводить до розпорошення ресурсів, скільки на можливості зосередити сили підприємства на основній діяльності. Основною проблемою управління непрофільними активами є те, що керівництву необхідно в короткий термін отримати практичний досвід та об’єктивну інформацію.
Ключові слова: бухгалтерський облік та управління підприємством, непрофільні активи, управління підприємством в сучасних умовах, реструктуризація об’єктів підприємств різних галузей, аутсорсинг.

Людвенко Д.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены управление непрофильными активами и их учет в предприятиях разных форм собственности в современных условиях хозяйствования. Решение задач зависит от состава активов и эффективности их использования владельцем в своей хозяйственной деятельности. Непрофильные активы – это активы, которые участвуют в неосновной деятельности предприятия. Учет этих активов сосредоточен не столько на сокращении расходов и высокой диверсификации активов, что приводит к распылению ресурсов, сколько на возможности сосредоточить силы предприятия на основной деятельности. Основной проблемой управления непрофильными активами является то, что руководству необходимо в короткий срок получить практический опыт и объективную информацию.
Ключевые слова: бухгалтерский учет и управление предприятием, непрофильные активы, управление предприятием в современных условиях, реструктуризация объектов предприятий различных отраслей, аутсорсинг.

Liudvenko D.V. FEATURES OF ACCOUNTING OF NON-CORE ASSETS IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS
The article deals with the management and accounting of non-core assets in enterprises in modern economic conditions. Tasks are solving on the composition of assets and owner uses in the effectiveness their business activities. Non-core assets are assets that participate in non-core business activities. The accounting of these assets is focused not so much on cost reductions and excessive asset diversification. It is to lead resource spillage, but the ability is to concentrate the company’s strengths on the core business. The main problem of managing non-core assets is to gain practical experience and objective information in a short time.
Key words: accounting and enterprise management, non-core assets, enterprise management in modern conditions, restructuring of enterprises of various industries, outsourcing.

Завантажити статтю (pdf)