ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коляда А.Л.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економічного аналізу
Одеського національного економічного університету

Стаття присвячена особливостям використання прогнозного аналізу для підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств. Детально розглянуто практичне використання множинної кореляції для прогнозування рівнів рентабельності продажу м’ясопереробного підприємства. Сформульовано конкретні аналітичні заходи, які спрямовані на підвищення ефективності вітчизняних м’ясопереробних підприємств.
Ключові слова: прогнозний аналіз, множинна кореляція, ефективність діяльності, м’ясопереробні підприємства, аналітичні заходи.

Коляда А.Л. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена особенностям использования прогнозного анализа для повышения эффективности деятельности мясоперерабатывающих предприятий. Подробно рассмотрено практическое использование множественной корреляции для прогнозирования уровней рентабельности продажи мясоперерабатывающего предприятия. Сформулированы конкретные аналитические мероприятия, направленные на повышение эффективности отечественных мясоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: прогнозный анализ, множественная корреляция, эффективность деятельности, мясоперерабатывающие предприятия, аналитические мероприятия.

Kolіada A.L. FEATURES OF USING FORECAST ANALYSIS FOR IMPROVING THE
EFFICIENCY OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

The article is devoted to the peculiarities of the use of predictive analysis for improving the efficiency of meat processing enterprises. The practical application of multiple correlations for forecasting profitability levels of meat processing enterprises is considered in detail. Provided concrete analytical measures aimed at increasing the efficiency of domestic meat processing enterprises.
Key words: forecast analysis, multiple correlation, efficiency of activity, meat processing enterprises, analytical measures.

Завантажити статтю (pdf)