ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кемарська Л.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету

У статті вдосконалено теоретичні положення розвитку концептуальних засад системи бухгалтерського обліку й аналізу суб’єктів державного сектору в умовах соціально орієнтованої економіки. Виділено напрями подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів державного сектору. Запропоновано шляхи вдосконалення аналізу економічної та соціальної ефективності діяльності установ. Розроблено піраміду суспільного контролю витрачання бюджетних коштів.
Ключові слова: облік, аналіз, суспільний контроль, суб’єкт державного сектору, соціально орієнтована економіка.

Кемарская Л.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье усовершенствованы теоретические положения развития концептуальных основ системы бухгалтерского учета и анализа субъектов государственного сектора в условиях социально ориентированной экономики. Выделены направления дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета и отчетности субъектов государственного сектора. Предложены пути совершенствования анализа экономической и социальной эффективности деятельности учреждений. Разработана пирамида общественного контроля расходования бюджетных средств.
Ключевые слова: учет, анализ, общественный контроль, субъект государственного сектора, социально ориентированная экономика.

Kemars’ka L.G. THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNT AND ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR ENTITIES IN THE
CONDITIONS OF THE SOCIALLY ORIENTED ECONOMY

In the article theoretical positions are improved in relation to development of conceptual principles of the system of account and analysis of public sector entities in the conditions of the socially oriented economy. Directions of further improvement of account and financial statements public sector entities are distinguished. The ways of improvement of analysis of economic and social efficiency of activity of establishments are offered. The pyramid of public inspection of expense of budgetary facilities is worked out.
Key words: account, analysis, public inspection, public sector entities, socially oriented economy.

Завантажити статтю (pdf)