КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ: СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Школьник І.О.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сумського державного університету
Івашина А.О.
студентка
Сумського державного університету

Стаття присвячена актуальним питанням щодо ідентифікації поняття боргової стійкості, визначення методичних підходів до оцінки боргової стійкості держави. Розглянуто та систематизовано методики визначення граничних значень боргових індикаторів України та світу. Здійснено аналіз боргової стійкості європейських країн за допомогою кластерного аналізу.
Ключові слова: боргова стійкість, державний борг, боргові індикатори, граничні значення, кластеризація.

Школьник И.О., Ивашина А.О. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Статья посвящена актуальным вопросам идентификации понятия долговой устойчивости, определения методических подходов оценки долговой устойчивости государства. Рассмотрены и систематизированы методики определения предельных значений долговых индикаторов Украины и мира. Осуществлен анализ долговой устойчивости европейских стран с помощью кластерного анализа.
Ключевые слова: долговая устойчивость, государственный долг, долговые индикаторы, предельные значения, кластеризация.

Shkolnyk I.O., Ivashyna A.O. CRITERIA FOR ASSESSING DEBT SUSTAINABILITY: WORLD AND DOMESTIC PRACTICE
The article is devoted to the topical issues concerning the identification of the concept of debt stability, the definition of methodological approaches to the assessment of debt stability of the state. The methods of determining the limit values of debt indicators of Ukraine and the world are considered and systematized. Debt stability analysis was carried out using cluster analysis of European countries.
Key words: debt sustainability, state debt, debt indicators, boundary values, clustering.

Завантажити статтю (pdf)