КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇХ МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Федорова Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджмент
Української інженерно-педагогічної академії

Стаття призначена актуальним питанням визначення перспектив запровадження криптовалюти у сучасний світовий фінансовий простір. Проаналізовано основні історичні закономірності у розрізі історії грошей.
Окреслено, що ігнорування державними структурами криптовалюти як способу взаєморозрахунків громадян та юридичних осіб є втратою ключових можливостей у фінансовому просторі.
Ключові слова: криптовалюта, фінанси, біткоїн, взаєморозрахунки, інновації.

Федорова Ю.В. КРИПТОВАЛЮТЫ И ИХ МЕСТО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
Статья посвящена актуальным вопросам перспектив введения криптовалюты в современное мировое финансовое пространство. Проанализированы основные закономерности истории денег. Обозначено, что игнорирование государственными структурами криптовалюты как способа взаиморасчетов граждан и юридических лиц можно рассматривать как потерю ключевых возможностей в финансовом пространстве.
Ключевые слова: криптовалюта, финансы, биткоин, взаиморасчеты, инновации.

Fedorova Y.V. THE CRYPTUALITIES AND THEIR PLACE IN THE FINANCIAL SYSTEM
The article is devoted to topical issues of the prospects introducing the crypto currency into the modern world financial space. The main regularities of the history money are analyzed. It is indicated that the ignoring by the state structures of the crypto currency, as a way of mutual settlement of citizens and legal entities, can be considered as a loss of key opportunities in the financial space.
Key words: crypto-currency, finance, bitcoin, mutual settlements, innovations.

Завантажити статтю (pdf)