ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Стеценко Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри державних фінансів
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Пєнська І.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри державних фінансів
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Биканова А.В.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена оцінці міжрегіонального рівня фінансового вирівнювання доходів місцевих бюджетів України в контексті бюджетної децентралізації. Розглянуто основну методику оцінки рівня бюджетної децентралізації. Визначено основні показники міжрегіонального аналізу фінансового вирівнювання. Запропоновано використання таксономічного показника рівня розвитку на підставі співвідношення доходів нетрансфертного та трансфертного походження місцевих бюджетів України за областями та за різні роки.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, фінансове вирівнювання, доходи місцевих бюджетів, власні та закріплені доходи, міжбюджетні трансферти, таксономічний показник рівня розвитку.

Стеценко Т.В., Пенская И.А., Быканова А.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена оценке межрегионального уровня финансового выравнивания доходов местных бюджетов Украины в контексте бюджетной децентрализации. Рассмотрена основная методика оценки уровня бюджетной децентрализации. Определены основные показатели межрегионального анализа финансового выравнивания. Предложено использование таксономического показателя уровня развития, рассчитанного на основе соотношения доходов местных бюджетов Украины трансфертного и нетрансфертного происхождения в разрезе областей и периодов.
Ключевые слова: бюджетная децентрализация, финансовое выравнивание, доходы местных бюджетов, собственные и закрепленные доходы, межбюджетные трансферты, таксономический показатель уровня развития.

Stetsenko T.V., Pienska I.O., Bykanova A.V. EVALUATION OF INCOME EQUALIZATION OF LOCAL BUDGETS: REGIONAL ASPECT
The article is devoted to the assessment of the inter-regional level of financial equalization of Ukrainian local budget revenues in the context of fiscal decentralization. The main method of estimating the level of fiscal decentralization is considered. The basic indicators of inter-regional analysis of financial equalization are determined. The use of a taxonomic indicator of development level based on the ratio of transfer and non-transfer of local budgets revenues of Ukraine by regions and different years is proposed.
Key words: fiscal decentralization, financial equalization, local budget revenues, own and fixed revenues, intergovernmental transfers, taxonomic indicator of the development level.

Завантажити статтю (pdf)