ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Світлична В.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
Дериволков В.О.
магістр
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова

Вивчаються основні аспекти функціонування системи фінансового моніторингу України. Увагу сконцентровано на питаннях фінансового моніторингу банківських установ. Аналізуються мета, об’єкт та суб’єкт фінансового моніторингу зовнішнього і внутрішнього банківського фінансового моніторингу. Досліджуються аспекти врахування ризиків процесу боротьби з відмиванням доходів.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, відмивання (легалізація) тіньових доходів, Державна служба фінансового моніторингу, FATF, Базельський комітет банківського нагляду, банк, ризики.

Светличная В.Ю., Дериволков В.А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БАНКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Изучаются основные аспекты функционирования системы финансового мониторинга Украины. Внимание сконцентрировано на вопросах финансового мониторинга банковских учреждений. Анализируются цель, объект и субъект финансового мониторинга внешнего и внутреннего банковского финансового мониторинга. Исследуются аспекты учета рисков процесса борьбы с отмыванием доходов.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, отмывание (легализация) теневых доходов, Государственная служба финансового мониторинга, FATF, Базельский комитет банковского надзора, банк, риски.

Svitlychna V.Yu., Derivolkov V.O. ORGANIZATIONAL ASPECTS OF BANK FINANCIAL
MONITORING IMPLEMENTATION

The main aspects of the financial monitoring system of Ukraine are being studied. Attention is focused on the issues of financial monitoring of banking institutions. The goal, object and subject of financial monitoring of external and internal bank financial monitoring are analyzed. The aspects of taking into account the risks of the process of combating money laundering are examined.
Key words: financial monitoring, money laundering (legalization), State Financial Monitoring Service, FATF, Basel Committee on Banking Supervision, bank, risks.

Завантажити статтю (pdf)