РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Самура Ю.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
Львівського торговельно-економічного університету

У статті досліджено сутність ризик-менеджменту як системи заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків, що включає стратегію і тактику управлінських дій у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та установ. Запропоновано певну послідовність розроблення політики ризик-менеджменту, а також здійснено класифікацію ризиків у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та установ.
Ключові слова: ризик-менеджмент, функції об’єкта ризик-менеджменту, стратегія і тактика ризик-менеджменту, послідовність розроблення системи ризик-менеджменту.

Самура Ю.О. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье исследована сущность риск-менеджмента как системы мер по выявлению, оценке, профилактики и страхованию рисков, включающей стратегию и тактику управленческих действий в системе обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий, организаций и учреждений. Предложена определенная последовательность разработки политики риск-менеджмента, а также осуществлена классификация рисков в системе обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий, организаций и учреждений.
Ключевые слова: риск-менеджмент, функции объекта риск-менеджмента, стратегия и тактика риск-менеджмента, последовательность разработки системы риск-менеджмента.

Samura Y.O. RISK-MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF
ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

The article examines the essence of risk management as a system of measures for the identification, assessment, prevention and risk insurance, and includes the strategy and tactics of managerial actions in the system of providing financial and economic security of enterprises, organizations and institutions. The certain sequence of development of policy of risk management is offered and also classification of risks is carried out in the system of providing of financial-economic safety of enterprises, organizations and establishments.
Key words: risk management, functions of object of risk management, strategy and tactics of risk management, sequence of development of risk management system.

Завантажити статтю (pdf)