ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Остапчук В.О.
аспірант кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету

Ринкові перетворення, що відбуваються в Україні, потребують нових підходів до формування державної політики регіонального розвитку та удосконалення нормативно-правової бази. У статті здійснено аналіз наявної нормативно-правової бази процесу фінансової децентралізації, визначено реальні успіхи реформи децентралізації, але при цьому виявлено низку проблем, які гальмують проведення реформ Акцентовано, що реформа з фінансової децентралізації є однією з ключовою реформ, однак удосконалення нормативно-правової бази та прийняття нових відповідних законодавчих актів дасть змогу суттєво пришвидшити проведення реформ та отримати значно кращі результати.
Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, фінансова децентралізація, бюджетне законодавство, податкове законодавство, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів.

Остапчук В.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Рыночные преобразования, происходящие в Украине, требуют новых подходов к формированию государственной политики регионального развития и совершенствования нормативно-правовой базы. В статье проведен анализ существующей нормативно-правовой базы процесса финансовой децентрализации, определены реальные успехи реформы децентрализации, но при этом выявлен ряд проблем, которые тормозят проведение реформ. Акцентировано, что реформа по финансовой децентрализации является одной из ключевой реформ, однако совершенствование нормативно-правовой базы и принятия новых соответствующих законодательных актов позволит существенно ускорить проведение реформ и получить гораздо лучшие результаты.
Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, финансовая децентрализация, бюджетное законодательство, налоговое законодательство, местные бюджеты, доходы местных бюджетов.

Ostapchuk V.O. THE PERSPECTIVES OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE: NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS
The market transformations, that taking place in Ukraine require new approaches to the formation of a state policy of regional development and improvement of the normative and law framework. The article analyzes the existing legal and regulatory framework for the process of financial decentralization, identifies the real successes of the decentralization reform, but identifies a number of problems that impede the implementation of reforms. In the article is accented, that reform of financial decentralization is one of the key reforms, but improving the normative and law framework and adopting new relevant legislative acts will significantly accelerate reforms and get significantly better results.
Key words: local self-government, decentralization, financial decentralization, fiscal legislation, tax legislation, local budgets, local budget revenues.

Завантажити статтю (pdf)