ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ

Левченко І.А.
викладач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Борівський Р.О.
студент
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто основні аспекти діяльності автотранспортного підприємства, визначено питання побудови системи внутрішнього контролю кругообігу капіталу автотранспортного підприємства. Досліджено погляди вчених на різні аспекти контролю капіталу на підприємствах України. Обґрунтовано необхідність комплексного та системного контролю кругообігу капіталу на автотранспортних підприємствах. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність внутрішнього контролю на автотранспортних підприємствах та забезпечення належного управління формуванням, рухом та відтворенням капіталу.
Ключові слова: автотранспортне підприємство, внутрішній контроль, кругообіг капіталу підприємства, управління підприємством, бухгалтерський облік капіталу, управлінський облік капіталу.

Левченко И.А., Боровский Р.О. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТА

В статье рассмотрены основные аспекты деятельности автотранспортного предприятия, определены вопросы построения системы внутреннего контроля кругооборота капитала автотранспортного предприятия. Исследованы взгляды ученых на различные аспекты контроля капитала на предприятиях Украины. Обоснована необходимость комплексного и системного контроля кругооборота капитала на автотранспортных предприятиях. По результатам проведенного исследования сделан вывод о необходимости внутреннего контроля на автотранспортных предприятиях и обеспечения надлежащего управления формированием, движением и воспроизводством капитала.
Ключевые слова: автотранспортное предприятие, внутренний контроль, кругооборот капитала предприятия, управление предприятием, бухгалтерский учет капитала, управленческий учет капитала.

Levchenko I.A., Borivs’kyi R.O. THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF CAPITAL ENTERPRISES
CIRCULATION MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES

The main aspects of the activities of the motor transport enterprise were considered, and issues of constructing a system for internal control of the capital circulation of the motor transport enterprise were determined. The views of scientists on various aspects of capital control at Ukrainian enterprises are investigated. The necessity of complex and systemic control of capital circulation in motor transport enterprises is substantiated. Based on the results of the study, a conclusion was drawn on the need for internal control in motor transport enterprises and ensuring proper management of the formation, movement and reproduction of capital.
Key words: motor transport enterprise, internal control, company capital turnover, enterprise management, capital accounting, capital management accounting.

Завантажити статтю (pdf)