ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Лаврук Н.А.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Русул Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті досліджено сутність категорії «фінансові результати страховиків» та алгоритм їх формування, що дає змогу виявити резерви збільшення фінансових результатів страховиків. Здійснено вивчення специфіки формування фінансових результатів функціонування страховиків за різними видами їх діяльності. Систематизовано доходи та витрати страховиків за напрямами їх діяльності, що дало змогу отримати інформацію щодо впливу їх діяльності на чистий фінансовий результат.
Ключові слова: доходи, витрати, чистий фінансовий результат, фінансовий результат, операційна діяльність, фінансова діяльність, страховик, рентабельність.

Лаврук Н.А., Русул Л.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье исследованы сущность категории «финансовые результаты страховщиков» и алгоритм их формирования, что позволяет выявить резервы увеличения финансовых результатов страховщиков. Осуществлено изучение специфики формирования финансовых результатов функционирования страховщиков по различным видам их деятельности. Систематизированы доходы и расходы страховщиков по направлениям их деятельности, что позволило получить информацию о влиянии их деятельности на чистый финансовый результат.
Ключевые слова: доходы, расходы, чистый финансовый результат, финансовый результат, операционная деятельность, финансовая деятельность, страховщик, рентабельность.

Lavruk N.A., Rusul L.V. RESEARCH OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS
The article explores the concept of «financial performance of insurers» and their formation algorithm that can detect reserves to increase financial performance of insurers. Done studying the specific formation of financial results of insurers functioning of different types of activities. The income and expenses of insurers in the directions of their activity were systematized, which allowed obtaining information on the impact of their activities on the net financial result.
Key words: income, expenses, net financial result, financial result, operating activity, financial activity, insurer, profitability.

Завантажити статтю (pdf)