ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Кміть В.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка
Вовчанський Ю.В.
студент спеціальності «Фіскальне адміністрування та митна справа»
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розкрито теоретично-методичні аспекти регулювання та адміністрування місцевих платежів в Україні, запропоновано можливі напрями їх реформування. Проаналізовано зарубіжний досвід місцевого оподаткування та механізм регулювання місцевих податків і зборів. Досліджено сучасний стан правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні. Виділено фактори, які визначають ефективність застосування місцевого оподаткування. Обґрунтовано проблеми та перспективи функціонування місцевого оподаткування з огляду на євроінтеграційний курс розвитку держави.
Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеве оподаткування, адміністрування податків, податкове регулювання, органи місцевого самоврядування, система оподаткування.

Кмить В.М., Волчанский Ю.В. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ
НАЛОГОВ И СБОРОВ В УКРАИНЕ

В статье раскрыты теоретико-методические аспекты регулирования и администрирования местных платежей в Украине, предложены возможные направления их реформирования. Проанализированы зарубежный опыт местного налогообложения и механизм регулирования местных налогов и сборов. Исследовано современное состояние правового регулирования местных налогов и сборов в Украине. Выделены факторы, определяющие эффективность применения местного налогообложения. Обоснованы проблемы и перспективы функционирования местного налогообложения с учетом евроинтеграционного курса развития государства.
Ключевые слова: местные налоги и сборы, местное налогообложение, администрирование налогов, налоговое регулирование, органы местного самоуправления, система налогообложения.

Kmit’ V.M., Vovchans’kuy Yu.V. ASSESSMENT OF THE MECHANISM OF ADMINISTRATION AND REGULATION OF LOCAL
TAXES AND FEES IN UKRAINE

The article deals with theoretical and methodical aspects of regulation and administration of local payments in Ukraine and suggests possible directions for their reformation. The foreign experience of local taxation and the mechanism of regulation of local taxes and fees have been analyzed. The present state of the legal regulation of local taxes and fees in Ukraine is investigated. Allocated factors that determine the effectiveness of the application of local taxation. The problems and prospects of functioning of local taxation are grounded in view of the European integration course of state development.
Key words: local taxes and fees, local taxation, tax administration, tax regulation, local government, tax system.

Завантажити статтю (pdf)