СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ

Яременко Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди»
Пономаренко Я.А.
студент
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди»

У статті розглядається сутність понять «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Визначено їхні особливості, взаємозв'язок та соціально-економічне значення споживчого кошика. Узагальнено роль споживчого кошика як одного з важливих механізмів системи соціальних гарантій держави, індикатора оцінки рівня життя населення та соціального орієнтира під час встановлення мінімальних розмірів пенсій, допомог, мінімальної заробітної плати та ін.
Ключові слова: споживчий кошик, прожитковий мінімум, рівень життя, товари та послуги, мінімальна заробітна плата, державні соціальні стандарти.

Яременко Л.М., Пономаренко Я.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В УКРАИНЕ

В статье рассматривается сущность понятий «потребительская корзина» и «прожиточный минимум». Определены их особенности, взаимосвязь и социально-экономическое значение потребительской корзины. Обобщена роль потребительской корзины как одного из важных механизмов системы социальных гарантий государства, индикатора оценки уровня жизни населения и социального ориентира при установлении минимальных размеров пенсий, пособий, минимальной заработной платы и др.
Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, уровень жизни, товары и услуги, минимальная заработная плата, государственные социальные стандарты.

Yaremenko L.M., Ponomarenko Y.A. SOCIAL AND ECONOMIC SIGNIFICANCE
OF THE CONSUMER CART IN UKRAINE

The essence of the concepts «consumer basket» and «subsistence minimum» is considered in the article. Their features, interrelation and social and economic importance of the consumer basket are determined. Review of the role of the consumer basket as one of the important mechanisms of the system of social guarantees of the state, an indicator of the assessment of the standard of living of the population and a social benchmark in setting the minimum amount of pensions, benefits, minimum wages.
Key words: consumer basket, living wage, living standard, goods and services, minimum wage, state social standards.

Завантажити статтю (pdf)