ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дериховська В.І.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри статистики та економічного прогнозування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто фактори привабливості вищої школи через призму основних проблем, що гальмують процес модернізації національної системи вищої освіти. Це дало змогу охарактеризувати сучасне освітнє проблемне поле та запропонувати потенційні шляхи виходу з нього. Визначено місце національної системи вищої освіти у світових рейтингах, надано тлумачення поняття привабливості вищої освіти.
Ключові слова: вищий навчальний заклад (ВНЗ), привабливість, система вищої освіти, фактори, рейтинг.

Дериховская В.И. ФАКТОРЫ УСИЛЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрены факторы привлекательности высшей школы через призму основных проблем, тормозящих процесс модернизации национальной системы высшего образования. Это позволило охарактеризовать современное образовательное проблемное поле и предложить потенциальные пути выхода из него. Определено место национальной системы высшего образования в мировых рейтингах, предоставлено толкование понятия привлекательности высшего образования.
Ключевые слова: высшее учебное заведение (ВУЗ), привлекательность, система высшего образования, факторы, рейтинг.

Derykhovs’ka V.I. FACTORS ENHANCING OF THE ATTRACTIVENESS OF NATIONAL
SYSTEMS OF HIGHER EDUCATION

The article was considered the factors of attractiveness of higher education through the prism of the main problems hindering the process of modernization of the national system of higher education. This allowed characterizing the current educational problem area and suggesting potential ways out of it. The place of the national higher education system in the world rankings is determined; the concept of attractiveness of higher education is interpreted.
Key words: higher education institution, attractiveness, higher education system, factors, rating.

Завантажити статтю (pdf)