РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Петрушка І.М.
доктор технічних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
Мороз О.І.
доктор технічних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
Петрушка К.І.
кандидат технічних наук, асистент,
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена раціональному використання природних ресурсів з метою зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище шляхом математичного моделювання процесу очищення стічних вод. У результаті моделювання внутрішньо- та зовнішньодифузійного характеру поглинання запропоновано механізм процесу сорбції в системі «рідина – сорбент», який дає змогу прогнозувати інтенсивність очищення забрудненого рідинного середовища.
Ключові слова: природний сорбент, моделювання, механізм, сорбція, коефіцієнт дифузії.

Петрушка И.М., Мороз О.И., Петрушка К.И. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Статья посвящена рациональному использованию природных ресурсов с целью уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду путем математического моделирования процесса очистки сточных вод. В результате моделирования внутренне- и внешнедифузийного характера поглощения предложен механизм процесса сорбции в системе «жидкость – сорбент», который позволяет прогнозировать интенсивность очистки загрязненной жидкостной среды.
Ключевые слова: природный сорбент, моделирование, механизм, сорбция, коэффициент диффузии.

Petrushka I.M., Moroz O.I., Petrushka K.I. RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IN WASHING EQUIPMENT TECHNOLOGY
The article is devoted to the rational use of natural resources in order to reduce the anthropogenic load on the environment by mathematical modelling of the sewage treatment process. As a result of the modelling of the internal and external diffusion nature of the absorption, a mechanism of the sorption process in the “liquid-sorbent” system is proposed, which allows predicting the intensity of purification of the contaminated liquid medium.
Key words: natural sorbent, modelling, mechanism, sorption, diffusion coefficient.

Завантажити статтю (pdf)