КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Кузь А.О.
студентка
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Приварникова І.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Проблема ресурсозбереження є однією з найважливіших в контексті актуальності концепції сталого розвитку серед високорозвинених країн. У статті виділено підходи до трактування поняття «ресурсозбереження» та його ключові елементи. Проаналізовано підходи до управління ресурсозбереженням в Німеччині, Данії, Великобританії, Франції, а також порівняно їх між собою. Визначено особливості та проблеми української політики управління ресурсозбереженням.
Ключові слова: ресурсозбереження, ресурсозбережувальні технології, ресурсоефективність, оцінка ресурсоефективності, сталий розвиток, управління ресурсозбереженням.

Кузь А.О., Приварникова И.Ю. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Проблема ресурсосбережения является одной из важнейших в контексте актуальности концепции устойчивого развития среди высокоразвитых стран. В статье выделены подходы к трактовке определения «ресурсосбережение» и его ключевые элементы. Проанализированы подходы к управлению ресурсосбережением в Германии, Дании, Великобритании, Франции, а также сравнены они между собой. Определены особенности и проблемы украинской политики управления ресурсосбережением.
Ключевые слова: ресурсосбережение, ресурсосберегающие технологии, ресурсоэффективность, оценка ресурсоэффективности, устойчивое развитие, управление ресурсосбережением.

Kuz’ A.O., Pryvarnykova I.Yu. COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF REALIZATION OF RESOURCE
SAVING POLICY ON ENTERPRISES

Resource conservation is one of the most important problems in the context of the relevance of the concept of sustainable development among highly developed countries. Approaches to the interpretation of the definition of “resource-saving” and its key elements are emphasized in the article. Approaches to the management of resource saving in Germany, Denmark, Great Britain and France are analyzed and compared, and the peculiarities and problems of the Ukrainian policy of resource-saving management are determined.
Key words: resource-saving, resource-saving technologies, resource efficiency, assessment of resource efficiency, sustainable development, resource-saving management.

Завантажити статтю (pdf)