ЦИКЛІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: МАКРО- І МЕЗОРІВЕНЬ

Полякова Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Львівського торговельно-економічного університету

Стаття присвячена вивченню взаємозв’язку між циклами інноваційної діяльності та конкурентоспроможністю. Показано послідовність інновацій у світовому вимірі та їх вплив на формування конкурентоспроможності суб’єктів на різних рівнях ієрархії. Висвітлено можливості для країн і регіонів щодо застосування нових підходів до інноваційного розвитку в умовах змін технологічних укладів і глобальних викликів.
Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, технологічний уклад, регіон, техноглобалізм, глокалізація.

Полякова Ю.В. ЦИКЛИЧНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: МАКРО- И МЕЗОУРОВЕНЬ
Статья посвящена изучению взаимосвязи между циклами инновационной деятельности и конкурентоспособностью. Показана последовательность инноваций в мировом измерении и их влияние на формирование конкурентоспособности субъектов на различных уровнях иерархии. Освещены возможности для стран и регионов по применению новых подходов к инновационному развитию в условиях изменений технологических укладов и глобальных вызовов.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, технологический уклад, регион, техноглобализм, глокализация.

Poliakova Y.V. CYCLIC NATURE OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS: MACRO- AND MESO-LEVEL
The article is devoted to the study of the interconnection between the cycles of innovation activity and competitiveness. The sequence of innovations is displayed in the world dimension as well as their influence on the formation of the subjects’ competitiveness at different hierarchical levels. Opportunities for countries and regions to apply new approaches to innovation development in terms of technological paradigms and global challenges are highlighted.
Key words: innovation, competitiveness, technological paradigm, region, technological globalism, glocalisation.

Завантажити статтю (pdf)