ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Павлов К.В.
кандидат економічних наук,
доцент, докторант
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки

У статті відображено результати аналізу основних соціальних та економічних характеристик, притаманних Західному регіональному ринку житлової нерухомості України, в межах запропонованого автором бачення територіального регіонування країни. У процесі дослідження автором було взято до уваги економічні, соціальні, демографічні, географічні особливості регіону. Також здійснене автором дослідження знаходить своє відображення в показниках наявного житлового фонду, валового регіонального продукту, динаміці показників прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в регіоні, капітальних інвестицій у будівництво, динаміці показників середньої вартості квадратного метру житла тощо. Унікальність цього дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та практичних гіпотез ефективності функціонування регіональних ринків житла в Україні на основі емпіричних, соціальних, економічних та потенційних переваг регіону.
Ключові слова: потенціал регіону, регіональний продукт, конкурентоспроможність, капітальні інвестиції, житловий фонд, регіонування, ціноутворення, ринковий попит, кон’юнктура ринку, ринок житла Західного регіону.

Павлов К.В. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
В статье отражены результаты анализа основных социальных и экономических характеристик, присущих Западному региональному рынку жилой недвижимости Украины, в пределах предложенного автором видения территориального регионирования страны. В процессе исследования автором были приняты во внимание экономические, социальные, демографические, географические особенности региона. Также совершенное автором исследования находит свое отражение в показателях имеющегося жилого фонда, валового регионального продукта, динамике показателей принятой в эксплуатацию общей площади жилья в регионе, капитальных инвестиций в строительство, динамике показателей средней стоимости квадратного метра жилья. Уникальность этого исследования заключается в обосновании теоретических и практических гипотез эффективности функционирования региональных рынков жилья в Украине на основе эмпирических, социальных, экономических и потенциальных преимуществ региона.
Ключевые слова: потенциал региона, региональный продукт, конкурентоспособность, капитальные инвестиции, жилой фонд, регионирование, ценообразование, рыночный спрос, конъюнктура рынка, рынок жилья Западного региона.

Pavlov K.V. ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC FEATURES WEST REGIONAL MARKET OF HOUSING PROPERTY OF UKRAINE
This article presents the results of the analysis of the main social and economic characteristics of the inherent Western real estate market of Ukraine in the framework of the author's proposed vision of the country's territorial region. In the course of the research, the author took into account the economic, social, demographic, and geographic features of the region. Also, the author of the study is reflected in the indicators of the existing housing stock, the gross regional product, the dynamics of the indicators adopted in the operation of the total area of housing in the region, capital investment in construction, dynamics of indicators of the average cost per square meter of housing, etc. The uniqueness of this study is to substantiate the theoretical and practical hypotheses of the effectiveness of functioning of regional housing markets in Ukraine on the basis of the empirical, social, economic and potential advantages of the region.
Key words: regional potential, regional product, competitiveness, capital investment, housing stock, regionalization, pricing, market demand, market conditions, housing market of the western region.

Завантажити статтю (pdf)