ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Павліха Н.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Цимбалюк І.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Долиняк Ю.О.
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Пріоритетним напрямом регіональної політики, що сприяє підвищенню соціально-економічного рівня розвитку регіонів та економічному зростанню в Україні, є розвиток регіональних ринків освітніх послуг. Стаття присвячена вивченню особливостей розвитку регіональних ринків освітніх послуг в Україні, що є надзвичайно актуальним в умовах поглиблення процесів європейської інтеграції.
Ключові слова: освітня послуга, регіональний ринок освітніх послуг, європейська інтеграція, фінансування освіти, державна та регіональна політика.

Павлиха Н.В., Цимбалюк И.О., Долыняк Ю.О. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Приоритетным направлением региональной политики, способствующей повышению социально-экономического уровня развития регионов и экономическому росту в Украине, является развитие региональных рынков образовательных услуг. Статья посвящена изучению особенностей развития региональных рынков образовательных услуг в Украине, что является чрезвычайно актуальным в условиях углубления процессов европейской интеграции.
Ключевые слова: образовательная услуга, региональный рынок образовательных услуг, европейская интеграция, финансирование образования, государственная и региональная политика.

Pavlikha N.V., Tsimbalyuk I.O., Dolyniak Y.O. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF
REGIONAL EDUCATIONAL MARKETS IN UKRAINE

The priority direction of the regional policy contributing the increasing of the socio-economic development of the regions and economic growth in Ukraine, is the development of regional markets of educational services. In the article the peculiarities of the development of regional markets of educational services in Ukraine have been studied. It is extremely relevant in conditions of deepening of European integration processes in Ukraine.
Key words: educational service, regional market of educational services, European integration, financing of education, state and regional policy.

Завантажити статтю (pdf)