ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ РЕГІОНУ

Дружиніна В.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри туризму
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Луценко Г.П.
викладач-методист вищої категорії
Кременчуцького льотного коледжу НАУ
Рижак А.І.
магістр
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Важливим завданням туризму є структурний аналіз факторів, що впливають на його розвиток, з метою визначення ключових факторів, які найбільшою мірою пов’язані з розвитком регіональної системи загалом. Для цього проведено аналіз туристичних потоків, в результаті якого розроблено модель, що дає змогу виділити фактори, що впливають на обсяг туристичних потоків, домінуючим серед яких є середньомісячна заробітна плата. У статті використано економетричне моделювання. На основі офіційних статистичних даних проаналізовано можливості туристичної діяльності в Полтавській області, основні тенденції розвитку ринку туризму в регіоні. На основі моделі можна дослідити структури, відповідальні за розвиток регіону з точки зору туризму з метою визначення стійкості економіки туризму та стратегічного планування.
Ключові слова: туристичні потоки, соціально-економічні показники, кореляційно-регресійна модель, фактори впливу.

Дружинина В.В., Луценко Г.П., Рыжак А.И. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ РЕГИОНА

Важным заданием туризма является структурный анализ факторов, влияющих на его развитие, с целью определения ключевых факторов, которые в наибольшей степени связаны с развитием региональной системы в целом. Для этого проведен анализ туристических потоков, в результате которого разработана модель, позволяющая выделить факторы, влияющие на объем туристических потоков, доминирующим среди которых является среднемесячная заработная плата. В статье использовано эконометрическое моделирование. На основе официальных статистических данных проанализированы возможности туристической деятельности в Полтавской области, основные тенденции развития рынка туризма в регионе. На основе модели можно исследовать структуры, ответственные за развитие региона с точки зрения туризма с целью определения устойчивости экономики туризма и стратегического планирования.
Ключевые слова: туристические потоки, социально-экономические показатели, корреляционно-регрессионная модель, факторы влияния.

Druzhynina V.V., Lutsenko G.P., Ryzhak A.I. ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE
THE TOURIST FLOWS OF THE REGION

Important task for the tourism is the structural analysis of the factors that influence its development with the aim to define key factors which are mostly connected with the regional system development in general. For that purpose the analysis of the tourist flows is made, in the result of which the model is developed, that allows defining dominating factors, which influence the volume of the tourist flows: average monthly salary. In the paper the economic modeling was used. On the basis of the official statistical data opportunities of the tourist activities in Poltava region and main tendencies of the tourism market development in the region were analyzed. On the model basis there are possibilities to research the structures that are responsible for the region development with regard to the tourism in order to define tourism economy sustainability and strategic planning.
Key words: tourist flows, social and economic indicators, correlation and regression model, influence factors.

Завантажити статтю (pdf)