СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Гуріна О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Огієнко М.М.
кандидат технічних наук, доцент,
Миколаївська філія
Київського національного університету культури і мистецтв

У статті проведений аналіз стратегічного аналізу середовища розвитку людського потенціалу Причорноморського регіону. Визначено, що Причорноморський регіон є одним з основних у забезпеченні продовольчої безпеки України. «Вигідне географічне положення Причорномор’я, перетин державних і міжнародних морських шляхів Азово-Чорноморського басейну, ґрунтові і кліматичні особливості позитивно позначаються на розвитку сільського господарства. В ході дослідження встановлено, що «гігієнічним» ідентифікатором, який впливає на розвиток людського потенціалу території є соціальна інфраструктура та ефективність її функціонування. Необхідною умовою покращення рівня та якості життя населення є наявність розвиненої соціальної інфраструктури, яка має здійснювати позитивний вплив на соціально-економічний розвиток держави.
Ключові слова: продовольча безпека, Причорноморський регіон, людський потенціал, соціальна інфраструктура, робоча сила.

Гурина Е.В., Огиенко М.М. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

В статье проведен анализ стратегического анализа среды развития человеческого потенциала Причерноморского региона. Определено, что Причерноморский регион является одним из основных в обеспечении продовольственной безопасности Украины. Выгодное географическое положение Причерноморья, пересечение государственных и международных морских путей Азово-Черноморского бассейна, грунтовые и климатические особенности положительно сказываются на развитии сельского хозяйства. В ходе исследования установлено, что «гигиеническим» идентификатором, который влияет на развитие человеческого потенциала территории является социальная инфраструктура и эффективность ее функционирования. Необходимым условием улучшения уровня и качества жизни населения является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая должна оказывать положительное влияние на социально-экономическое развитие государства.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Причерноморский регион, человеческий потенциал, социальная инфраструктура, рабочая сила.

Gurina O.V., Ogienko M.M. STRATEGIC ANALYSIS OF THE HUMAN DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE
BLACK SEA REGION

The article analyzes the strategic analysis of the human development potential of the Black Sea region. Formulating the goals of the article. The purpose of this article is to carry out a strategic analysis of the human development potential of the Black Sea region. It is determined that the Black Sea region is one of the main in ensuring food security of Ukraine. "The advantageous geographical position of the Black Sea, the intersection of state and international sea routes of the Azov-Black Sea basin, soil and climatic features have a positive effect on the development of agriculture. The study found that the "hygienic" identifier that affects the human potential development of the territory is the social infrastructure and the effectiveness of its functioning. A prerequisite for improving the level and quality of life of the population is the availability of developed social infrastructure, which should have a positive impact on the socio-economic development of the state.
Keywords: food security, the Black Sea region, human potential, social infrastructure, labor force.

Завантажити статтю (pdf)