КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Герцег В.А.
аспірант кафедри економіки підприємства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда Л.М.
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки підприємства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті розглянуто концептуальні основи розвитку сільських територій. Досліджено економічні, соціокультурні, політичні, інституціональні та екологічні аспекти зазначеного розвитку. Визначено основні принципи управління розвитком сільських територій. Визначення концепції розвитку сільських територій передбачає оцінювання наявних проблем та перешкод для ефективного розвитку депресивних територій на державному та регіональному рівнях, окреслення цілей та шляхів їх реалізації. Наведено способи вирішення проблем розвитку сільських територій.
Ключові слова: концептуальні основи, розвиток, сільські території, принципи управління.

Герцег В.А., Газуда Л.М. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассмотрены концептуальные основы развития сельских территорий. Исследованы экономические, социокультурные, политические, институциональные и экологические аспекты указанного развития. Определено основные принципы управления развитием сельских территорий. Определение концепции развития сельских территорий предусматривает оценивание имеющихся проблем и препятствий для эффективного развития депрессивных территорий на государственном и региональном уровнях, определения целей и путей их реализации. Приведены способы решения проблем развития сельских территорий.
Ключевые слова: концепция, депрессивная территория, инфраструктурное развитие, сельские территории, стратегия.

Hertseh V.A., Gazuda L.M. CONCEPTUAL BASES TO THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
In the article considered bases to the development of rural territories have been. The economic, sociocultural, political, institutional and ecological aspects of rural development are investigational There are certain basic principles of management to the development of rural territories. The definition of the concept of rural development involves assessing existing problems and obstacles for the effective development of depressed territories at the state and regional levels, defining the goals and ways of their implementation. The aims of the problem of rural development in rural areas are presented.
Key words: conception, depressed territory, infrastructural development, rural territories, strategy.

Завантажити статтю (pdf)