МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНІВ

Бошинда І.М.
аспірант
Мукачівського державного університету

Важливим чинником зміцнення конкурентоспроможності регіональної економіки є бізнес. Малий бізнес є невід’ємним складником сучасного підприємництва, на який покладаються функції прискорення структурної перебудови економіки, підвищення ефективного використання ресурсів. Дослідження розкриває теоретичні аспекти функціонування малого бізнесу в Україні в контексті Євроінтеграції, проведено аналіз комплексної оцінки діяльності суб’єктів малого бізнесу в регіонах, розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму стимулювання розвитку підприємництва в регіоні.
Ключові слова: малий бізнес, активізаційні підходи, ефективне функціонування, регіональний розвиток, інфраструктура підприємства.

Бошинда И.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНОВ
Важным фактором укрепления конкурентоспособности региональной экономики является бизнес. Малый бизнес является неотъемлемой составляющей современного предпринимательства, на который возлагаются функции ускорения структурной перестройки экономики, повышения эффективного использования ресурсов. Исследование раскрывает теоретические аспекты функционирования малого бизнеса в Украине в контексте Евроинтеграции, проведен анализ комплексной оценки деятельности субъектов малого бизнеса в регионах, разработаны предложения по совершенствованию механизма стимулирования развития предпринимательства в регионах.
Ключевые слова: малый бизнес, активизационные подходы, эффективное функционирование, региональное развитие, инфраструктура предприятия.

Boshynda I.M. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND FUNCTIONING OF POTENTIAL OF SMALL BUSINESS OF REGIONS
Business is an important factor in strengthening the competitiveness of a regional economy. Small business in the national system of entrepreneurship is one of the essential and powerful components of national government systems, an important component of the reserves of socio-economic growth and development. This research reveals the theoretical aspects of the functioning of small business in Ukraine in the context of Euro integration, conducted an analysis of the integrated assessment of the activities of small business entities in the regions, and developed proposals for improving the mechanism for stimulating the development of entrepreneurship in the region.
Key words: small business, activation approaches, effective functioning, regional development, enterprise infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)