ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Шувар Н.М.
кандидат біологічних наук,
в.о. доцента кафедри харчових технологій і ресторанної справи
Львівського інституту економіки і туризму
Закалик Г.М.
старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології
Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»
Удуд І.Р.
кандидат економічних наук,
в.о. доцента кафедри туризму та готельної справи
Львівського інституту економіки і туризму

Екопідприємства індустрії гостинності України переважно дотримуються часткової екосертифікації. На основі проведеного аналізу нами показаний позитивний економічний ефект від пропонованого впровадження технологій для водоощадності. Якісне інформування громадськості про той вагомий внесок, який готель робить у добробут країни, регіону, конкретного району, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності самого готелю. Розглянуто можливість управління споживчим попитом на «зелений» готель через нейромаркетингові технології.
Ключові слова: екоготель, зелений готель, екосертифікація, «Зелений Ключ», екологічний менеджмент, водозбереження, екологізації підприємства, нейромаркетинг.

Шувар Н.М., Закалык Г.М., Удуд И.Р. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКО-ОТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Экопредприятия индустрии гостеприимства Украины преимущественно придерживаются частичной экосертификации. На основе проведенного анализа нами показан положительный экономический эффект от предлагаемого внедрения водосберегающих технологий. Качественное информирование общественности о весомом вкладе отеля в благосостояние страны, региона, конкретного района будет способствовать повышению конкурентоспособности самого отеля. Рассмотрена возможность управления потребительским спросом на «зеленый» отель через нейромаркетинговые технологии.
Ключевые слова: экоотель, зеленый отель, экосертификация, «Зеленый Ключ», экологический менеджмент, водосбережение, экологизация предприятия, нейромаркетинг.

Shuvar N.M., Zakalyk H.M., Udud I.R. PROSPECTS FOR THE ECO-HOTELS DEVELOPMENT IN UKRAINE: ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
Environmental Sustainability in the Hospitality Industry is usually followed partly. Based on the analysis we have shown positive economic impact of the proposed implementation of water-saving technologies. High-quality informing the public about the hotel's contribution to the welfare of the country or region contributes to the competitiveness of the hotel itself. We have studied the possibility of influencing consumer demand for the "green" hotel through neuromarketing technologies.
Key words: eco-hotel, green hotel, environmental sustainability in the hospitality industry, green certification, «Green Key», green management, water-saving technologies, the greening of business, neuromarketing.

Завантажити статтю (pdf)