ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Хрущ Н.А.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена актуальним проблемам діагностування стану та перспектив розвитку транспортних підприємств України. Проведено фінансово-аналітичну оцінку основних тенденцій розвитку транспортних підприємств України. Особлива увага приділена оцінюванню діяльності автотранспортних підприємств у 2013–2017 рр. Здійснено SWOT-аналіз діяльності автотранспортного підприємства. Окреслено домінанти стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту України.
Ключові слова: транспорт, автомобільний транспорт, автотранспортне підприємство, діагностика, оцінка, стратегія розвитку.

Хрущ Н.А. ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным проблемам диагностики состояния и перспектив развития транспортных предприятий Украины. Проведена финансово-аналитическая оценка основных тенденций развития транспортных предприятий Украины. Особое внимание уделено оценке деятельности автотранспортных предприятий в 2013–2017 гг. Выполнен SWOT-анализ деятельности автотранспортного предприятия. Определены доминанты стратегии развития предприятий автомобильного транспорта Украины.
Ключевые слова: транспорт, автомобильный транспорт, автотранспортное предприятие, диагностика, оценка, стратегия развития.

Khrushch N.A. FINANCIAL AND ANALYTICAL DIAGNOSTICS OF ACTIVITY OF UKRAINE’S MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES
The article is devoted to actual problems of diagnosing the state and prospects of development of Ukraine’s transport enterprises. The financial and analytical assessment of the main tendencies of the development of Ukraine’s transport enterprises is conducted. Particular attention is paid to the evaluation of the activities of motor transport enterprises from 2013 to 2017. SWOT-analysis of the activity of the motor transport enterprise is carried out. The dominants of the development strategy of Ukraine’s motor transport enterprises are outlined.
Key words: transport, road transport, motor transport enterprise, diagnostics, assessment, development strategy.

Завантажити статтю (pdf)