ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА СКЛАДНИК КОМЕРЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ус М.І.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки і маркетингу
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті проаналізовано роль інтернет-технологій у комерційній та маркетинговій діяльності сучасного підприємства. Визначено складники інтернет-технологій. Виокремлено напрями розвитку інтернет-маркетингу. Ідентифіковано специфіку здійснення інтернет-торгівлі. Обґрунтовано переваги використання інтернет-маркетингу як інструменту маркетингових комунікацій підприємства.
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, інтернет-маркетинг, комерційна діяльність підприємства, інтернет-технології.

Ус М.И. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализирована роль интернет-технологий в коммерческой и маркетинговой деятельности современного предприятия. Определен состав интернет-технологий. Обособлены направления развития интернет-маркетинга. Идентифицирована специфика осуществления интернет-торговли. Обоснованы преимущества использования интернет-маркетинга как инструмента маркетинговых коммуникаций предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, интернет-маркетинг, коммерческая деятельность предприятия, интернет-технологии.

Us M.I. INTERNET MARKETING AS A TOOL FOR MARKETING COMMUNICATIONS AND A COMPONENT OF
COMMERCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

The role of Internet technologies in the commercial and marketing activities of a modern enterprise is analyzes in the article. The components of Internet technologies are determined. The areas of development of Internet marketing are separated. the specifics of the implementation of Internet commerce are identified. The advantages of using Internet marketing as an instrument of marketing communications of the enterprise are substantiated.
Key words: marketing, marketing communications, internet marketing, commercial activity of the enterprise, internet technologies.

Завантажити статтю (pdf)