ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Побережний Р.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри організації виробництва і управління персоналом
Національного технічного університету «ХПІ»
Рибицька Ю.Л.
аспірантка кафедри менеджменту та оподаткування
Національного технічного університету «ХПІ»

У статті розглянуто основні причини, що спонукають підприємства використовувати інструмент реструктуризації, наведені основні фактори, що впливають на процес реструктуризації підприємств, та проведено аналіз впливу ризиків під час проведення реструктуризації. Запропоновано заходи щодо зменшення впливу цих ризиків на процес реструктуризації.
Ключові слова: реструктуризація, фактори впливу на реструктуризацію, причини реструктуризації, ризики процесу реструктуризації, заходи щодо зменшення впливу ризиків.

Побережный Р.О., Рыбицкая Ю.Л. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА
ПРОЦЕСС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрены основные причины, побуждающие предприятия использовать инструмент реструктуризации, приведены основные факторы, влияющие на процесс реструктуризации предприятий, и проведен анализ влияния рисков при проведении реструктуризации. Предложены мероприятия по уменьшению влияния этих рисков на процесс реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация, факторы влияния на реструктуризацию, причины реструктуризации, риски процесса реструктуризации, меры уменьшения влияния рисков.

Poberezhniy R.O., Ribitska Y.L. PRACTICAL ASPECTS OF RISK EFFECTS REDUCTION ON THE ENTERPRISE
RESTRUCTURING PROCESS

The article discusses the main reasons that motivate enterprises to use the restructuring tool, describes the main factors affecting the process of enterprise restructuring, and analyzes the impact of risks during restructuring. Proposed measures to reduce the impact of these risks on the restructuring process.
Key words: restructuring, factors of influence on restructuring, reasons of restructuring, risks of restructuring process, measures of risk reduction.

Завантажити статтю (pdf)