СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Пігуль Н.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету
Пігуль Є.І.
бакалавр
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету

Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку підприємств машинобудівного комплексу України. Визначені основні центри розташування галузей машинобудування та групи машинобудівного комплексу, що найбільше розвиваються в сучасних економічних умовах. Проведено PEST-аналіз, за допомогою якого виявлені політичні, економічні, соціальні і технологічні аспекти зовнішнього середовища, які впливають на функціонування суб’єктів господарювання машинобудування. Виявлено основні проблеми сучасного розвитку машинобудівного комплексу України. Визначені шляхи подальшого розвитку вітчизняного машинобудування.
Ключові слова: машинобудівний комплекс, машинобудування, показники динаміки, перспективи розвитку.

Пигуль Н.Г., Пигуль Е.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию тенденций развития предприятий машиностроительного комплекса Украины. Определены основные центры размещения отраслей машиностроения и группы машиностроительного комплекса, которые наиболее развиваются в современных экономических условиях. Проведен PEST-анализ, с помощью которого обнаружены политические, экономические, социальные и технологические аспекты, влияющие на функционирование субъектов хозяйствования машиностроения. Выявлены основные проблемы современного развития машиностроительного комплекса Украины. Определены пути дальнейшего развития отечественного машиностроения.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, машиностроение, показатели динамики, перспективы развития.

Pihul N.G., Pihul Y.I. CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UKRAINE
The article is devoted to investigate tendencies of development of the enterprises of the machine-building complex of Ukraine. There were determined the main centers of placing of the machine-building branches and a group of the machine-building complex that are the most developed in modern economic conditions. With a help of PEST analysis there were determined the political, economic, social and technical aspects of the environment that affect the functioning of the machine-building business entities. The article also investigates the main problems of the modern development of the machine-building complex and the ways of further development of domestic machine-building branch.
Key words: machine building complex, machine building, performance indicators, prospects for development.

Завантажити статтю (pdf)