МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Нусінов В.Я.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку, оподаткування,
публічного управління та адміністрування
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Голівер В.П.
аспірант кафедри обліку, оподаткування,
публічного управління та адміністрування
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Стаття присвячена актуальним питанням урегулювання балансу інтересів учасників корпоративного управління акціонерним товариством. Проаналізовано та систематизовано причини конфліктів інтересів основних учасників корпоративних відносин. Побудовано трикутник балансу інтересів корпоративних відносин на підприємстві «акціонери – наглядова рада – менеджмент», а також модель оптимізації балансу інтересів на основі трикутника інтересів.
Ключові слова: корпоративне управління, акціонерне товариство, корпоративні відносини, корпоративні інтереси, баланс інтересів, трикутник інтересів, модель балансу інтересів.

Нусинов В.Я., Голивер В.П. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Статья посвящена актуальным вопросам урегулирования баланса интересов участников корпоративного управления акционерным обществом. Проанализированы и систематизированы причины конфликтов интересов основных участников корпоративных отношений. Построен треугольник баланса интересов корпоративных отношений на предприятии «акционеры –наблюдательный совет – менеджмент», а также модель оптимизации баланса интересов на основе треугольника интересов.
Ключевые слова: корпоративное управление, акционерное общество, корпоративные отношения, корпоративные интересы, баланс интересов, треугольник интересов, модель баланса интересов.

Nusinov V.Ya., Holiver V.P. OPTIMIZATION MODEL OF INTERESTS BALANCE IS IN THE SYSTEM OF
CORPORATIVE GOVERNANCE ORGANS A JOINT-STOCK COMPANY

The article is sacred to the pressing questions of interests balance settlement for participants of corporate management a joint-stock company. Reasons of interests conflicts for basic corporate relations participants are analysed and systematized. The corporate relations interests triangle balance is built on an enterprise "shareholders – bord of directors – management", and also interests balance optimization model on the basis of interests triangle.
Key words: corporate governance, joint-stock company, corporate relations, corporate interests, interests balance, interests triangle, interests balance model.

Завантажити статтю (pdf)