ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ТА РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Малашенко Ю.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
Єфременко А.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
Заволока Ю.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Стаття присвячена проблематиці визначення змісту та ролі інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Систематизовано наукові визначення ринкової інфраструктури, що дало змогу розкрити зміст властивостей цього поняття. Визначено найважливішу ознаку інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств як економічної категорії.
Ключові слова: інфраструктура, зовнішньоекономічна діяльність, трансакційні витрати, інфраструктурно-інституційне забезпечення.

Малашенко Ю.А., Ефременко А.Г., Заволока Ю.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ И
РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Статья посвящена проблематике определения содержания и роли инфраструктуры внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. Систематизированы научные определения рыночной инфраструктуры, что позволило раскрыть содержание свойств этого понятия. Определен важнейший признак инфраструктуры внешнеэкономической деятельности предприятий как экономической категории.
Ключевые слова: инфраструктура, внешнеэкономическая деятельность, трансакционные издержки, инфраструктурно-институциональное обеспечение.

Malashenko Yu.A., Yefremenko A.H, Zavoloka Yu.M. FORMATION OF THE ECONOMIC CONTENT AND
THE ROLE OF INFRASTRUCTURE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ECONOMIC SUBJECTS

The article is devoted to the problem of determining the content and role of the infrastructure of foreign economic activity of economic entities. The scientific definition of market infrastructure scientists was systematized, which allowed to reveal the content of the properties of this concept. The most important feature of the infrastructure of foreign economic activity of enterprises as an economic category is determined.
Key words: infrastructure, foreign economic activity, transaction costs, infrastructure-institutional support.

Завантажити статтю (pdf)