ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Майборода О.Є.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Косарєва І.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Корабейнікова І.О.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена висвітленню питань щодо характеристики сутності дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств та уточненню понять цих видів заборгованостей з метою забезпечення більш ефективної діяльності підприємства, його прибутковості та недопущення кризових явищ на підприємстві.
Ключові слова: зобов’язання, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, прибутковість, ефективність.

Майборода О.Е., Косарева И.П., Корабейникова И.О. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩНОСТИ И ПОНЯТИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Статья посвящена освещению вопросов характеристики сущности дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий и уточнению понятий этих видов задолженностей с целью обеспечения более эффективной деятельности предприятия, его прибыльности и недопущения кризисных явлений на предприятии.
Ключевые слова: обязательства, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление дебиторской и кредиторской задолженностями, прибыльность, эффективность.

Mayboroda O.E., Kosareva I.P., Korabainikova I.A. CHARACTERISTICS OF SIGNIFICANCE AND DEBIT AND
DEBT DESIGN AND CREDIT REQUIREMENTS

The article is devoted to the issue of the characteristics of the nature of the receivables and payables of enterprises and clarification of the concepts of these types of debts in order to ensure more effective activity of the enterprise for its profitability and prevention of crisis phenomena at the enterprise.
Key words: liabilities, accounts receivable, accounts payable, receivables and payables management, profitability, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)