СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Лучко Г.Й.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри технологій управління
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано сучасний стан та визначено тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств України. Розглянуто основні чинники, які стримують активізацію інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Встановлено, що успішна реалізація інноваційних проектів залежить від рівня компетенції менеджменту та членів команди проекту. Підкреслено важливість застосування методології управління проектами для ефективної реалізації проектів розвитку в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, інноваційні проекти, інноваційний потенціал.

Лучко Г.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье проанализировано современное состояние и определены тенденции инновационного развития промышленных предприятий Украины. Рассмотрены основные факторы, сдерживающие активизацию инновационного развития отечественных предприятий. Установлено, что успешная реализация инновационных проектов зависит от уровня компетенции менеджмента и членов команды проекта. Подчеркнута важность применения методологии управления проектами для эффективной реализации проектов развития в условиях нестабильной внешней среды.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, инновационные проекты, инновационный потенциал.

Luchko H.Y. CURRENT STATE AND TRENDS OF ENTERPRISES’ INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE
The paper analyzes the current state and determines trends of industrial enterprises’ innovative development of Ukraine. The key factors hindering the activation of domestic enterprises’ innovative development are considered. It is established that successful implementing innovative projects depends on the level of management competence and team members of the project. The importance of applying the project management methodology for the effective implementation of development projects under unstable environment conditions is emphasized.
Key words: innovations, innovation activity, competitiveness, innovative projects, innovative potential.

Завантажити статтю (pdf)