СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Лисенко Т.І.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Національної металургійної академії України
Усіченко І.В.
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри менеджменту
Національної металургійної академії України
Алєксєєнко І.А.
старший викладач кафедри менеджменту
Національної металургійної академії України

Розглянуто зв'язок між економічним зростанням держави, станом продуктивності галузі та окремого підприємства. Пошук резервів підвищення продуктивності повинен здійснюватися одночасно з пошуком можливостей галузі та держави, у якій функціонує підприємство. Проаналізована вагомість зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на показник продуктивності праці як один із важливих показників конкурентоспроможності підприємства. Вагомість того чи іншого фактора впливу на продуктивність праці підприємства неможливо визначити без розгляду його господарської діяльності у відриві від галузі та економіки держави, в якій воно функціонує. Використання факторного методу управління продуктивністю праці дає змогу залишити тільки ті фактори, зміни яких показують реальні зусилля підприємства зі зниження витрат праці у плановому періоді.
Ключові слова: системний підхід, економічне зростання, продуктивність, праця, факторний метод, ощадливе виробництво.

Лысенко Т.И., Усиченко И.В., Алексеенко И.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрена взаимосвязь между экономическим ростом государства, состоянием производительности отрасли и отдельного предприятия. Поиск резервов повышения производительности должен осуществляться одновременно с поиском возможностей отрасли и государства, в котором функционирует предприятие. Проанализирована значимость внешних и внутренних факторов влияния на показатель производительности труда как один из важнейших показателей конкурентоспособности предприятия. Важность того или иного фактора влияния на производительность труда предприятия невозможно определить без рассмотрения его хозяйственной деятельности в отрыве от отрасли и экономики государства, в котором оно функционирует.
Ключевые слова: системный подход, экономический рост, производительность, труд, факторный метод, бережливое производство.

Lysenko T.I., Usichenko I.V., Alieksieienko I.А. SYSTEM APPROACH TO MANAGING PRODUCTIVITY OF THE ENTERPRISE
The connection between the economic growth of the state, productivity of the industry and individual enterprises considered. The search for reserves of performance growth should be carried out simultaneously with the search for opportunities industry and state in which the company operates. The importance of external and internal factors of influence on the indicator of labor productivity as one of the important indicators of competitiveness of the enterprise is analyzed. The importance of factors of influence on the productivity of the enterprise cannot be determined without considering its economic activity in isolation from the industry and economy of the state in which it operates. Using the factor control method of labor productivity allows you to consider only those factors whose changes show the actual efforts of the enterprise to reduce labor costs in the planned period.
Key words: system approach, economic growth, productivity, labor, factor method, lean production.

Завантажити статтю (pdf)