РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ЦІНОЮ

Котикова О.І.
доктор економічних наук, професор,
завідуюча кафедрою економіки підприємств
Миколаївського національного аграрного університету
Орлов К.В.
магістрант факультету менеджменту
Миколаївського національного аграрного університету
Тижневий А.В.
магістрант факультету менеджменту
Миколаївського національного аграрного університету

У статті проведено оцінку рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва 19 районів Миколаївської області за ціною реалізації основних видів продукції тваринництва (тварин сільськогосподарських живих, ВРХ, свиней, молока) та рослинництва (зернових та зернобобових культур, пшениці, кукурудзи на зерно, ячменю, насіння олійних культур, насіння соняшнику). Аналіз здійснено в контексті визначення місця сільськогосподарських підприємств району серед сільськогосподарських підприємств регіону. У результаті дослідження визначено рейтинг районів за рівнем цінової конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, що дасть змогу в подальшому розробити стратегію ціноутворення сільськогосподарських підприємств району.
Ключові слова: конкурентоспроможність, ціна, продукція рослинництва, продукція тваринництва, моніторинг, рейтинг.

Котикова Е.И., Орлов К.В, Тижневый А.В. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ЦЕНЕ
В статье проведена оценка уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 19 районов Николаевской области по цене реализации основных видов продукции животноводства (животных сельскохозяйственных живых, КРС, свиней, молока) и растениеводства (зерновых и зернобобовых культур, пшеницы, кукурузы на зерно, ячменя, семян масличных культур, семян подсолнечника). Анализ осуществлен в контексте определения места сельскохозяйственных предприятий района среди сельскохозяйственных предприятий региона. В результате исследования определен рейтинг районов по уровню ценовой конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, что позволит в дальнейшем разработать стратегию ценообразования сельскохозяйственных предприятий района.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цена, продукция растениеводства, продукция животноводства, мониторинг, рейтинг.

Kotykova O.I., Orlov K.V., Tyzhnevyi A.V. THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT A PRICE
The article assesses the level of competitiveness of agricultural production in 19 districts of the Mykolayiv oblast at the price of the implementation of the main types of livestock products (agricultural live animals, cattle, pigs, milk) and plant growing (cereals and leguminous plants, wheat, maize for corn, barley, oilseed crops, sunflower seeds). The analysis is carried out in the context of determining the location of agricultural enterprises in the district among agricultural enterprises in the region. As a result of the research, the ranking of districts in terms of the level of price competitiveness of agricultural enterprises has been determined, which will allow to further develop the strategy of pricing agricultural enterprises of the district.
Keywords: competitiveness, price, crop production, livestock production, monitoring, rating.

Завантажити статтю (pdf)