ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МЕТОД ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Кордзая Н.Р.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі
Одеської національної академії харчових технологій

У статті наведено генезис поняття «вірусний маркетинг». Розкрито механізм формування вірусного маркетингу у системі Інтернет-маркетингу. Наведено принципи та інструменти, а також переваги та недоліки вірусного маркетингу. Показано основні ключові етапи рекламної кампанії з використанням вірусного Інтернет-маркетингу. Крім того, приведено основні види вірусного маркетингу.
Ключові слова: реклама, Інтернет-маркетинг, контент, вірусний маркетинг, розповсюдження.

Кордзая Н.Р. ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК МЕТОД ЭЛЕКТРОН-НОЙ КОММЕРЦИИ
В статье приведен генезис понятия «вирусный маркетинг». Раскрыт меха-низм формирования вирусного маркетинга в системе Интернет-маркетинга. Приведены принципы и инструменты, а также преимущества и недостатки вирусного маркетинга. Показаны основные ключевые этапы рекламной кампании с использованием вирусного Интернет-маркетинга. Кроме того, приведены основные виды вирусного маркетинга.
Ключевые слова: реклама, Интернет-маркетинг, контент, вирусный маркетинг, распространение.

Kordzaia N.R. VIRAL MARKETING AS AN E-COMMERCE METHOD
Genesis of the concept of "viral marketing" is given in the article. The mechanism of the viral marketing formation in Internet marketing system is presented. The principles and tools, as well as the advantages and disadvantages of viral marketing, are presented. The basic key stages of advertising campaign using viral Internet marketing are shown. Moreover, the main viral marketing types are given.
Key words: advertising, Internet marketing, content, viral marketing, distribution.

Завантажити статтю (pdf)