СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО
СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Коленда Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті запропонована процедура стратегічного управління ризиками підприємства, яка включає низку етапів: визначення мети управління, проведення діагностики підприємства, вибір стратегічного напряму управління ризиками, відповідної стратегії та методів і заходів її реалізації, прийняття та реалізацію управлінських рішень, оцінку результатів управлінських рішень на предмет відповідності меті. Також запропонована та подана характеристика основних стратегій управління ризиками.
Ключові слова: ризик, стратегія, ризик-менеджмент, стратегічний підхід, соціо-еколого-економічна безпека.

Коленда Н.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье предложена процедура стратегического управления рисками предприятия, которая включает ряд этапов: определение цели управления, проведение диагностики предприятия, выбор стратегического направления управления рисками, соответствующей стратегии и методов, а также мероприятий по ее реализации, принятие и реализацию управленческих решений, оценку результатов управленческих решений на предмет соответствия цели. Также предложена и представлена характеристика основных стратегий управления рисками.
Ключевые слова: риск, стратегия, риск-менеджмент, стратегический подход, социо-эколого-экономическая безопасность.

Kolenda N.V. THE STRATEGIC APPROACH TO RISK MANAGEMENT IN TERMS OF PROVIDING
SOСIOEKOLOGOEKONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

In the article the procedure of strategic risk management of the enterprise, which includes a number of stages are proposed. In particular: the definition of the purpose of management, undertaking the diagnostics of the enterprise, choice the strategic direction of risk management, appropriate strategy and methods of its implementation, adoption and implementation of managements decisions and,relevant, assessment the results of managements decisions for compliance the purpose. A description is also proposed and presented. Also proposed given description of the main risk management strategies.
Key words: risk, strategy, risk management, strategic approach, socioecologoeconomic security.

Завантажити статтю (pdf)