СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ

Кислюк Л.В.
кандидат наук із соціальних комунікацій,
завідувач кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії
Луганського національного аграрного університету, м. Харків

Розглянуті основні напрями впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в галузі рослинництва України. Визначено переваги застосування інноваційно-комунікаційних технологій. Виявлено, що найбільш перспективними технологіями для сільського господарства є системи точного землеробства. Розглянуто діяльність компаній-лідерів у впровадженні ІКТ в галузі рослинництва.
Ключові слова: технології, інноваційно-комунікаційні технології, рослинництво, точне землеробство, сільське господарство.

Кислюк Л.В. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА УКРАИНЫ
Рассмотрены основные направления внедрения инновационно-коммуникационных технологий в области растениеводства Украины. Определены преимущества применения инновационно-коммуникационных технологий. Выявлено, что наиболее перспективными технологиями для сельского хозяйства являются системы точного земледелия. Рассмотрена деятельность компаний-лидеров во внедрении ИКТ в области растениеводства.
Ключевые слова: технологии, инновационно-коммуникационные технологии, растениеводство, точное земледелие, сельское хозяйство.

Kysliuk L.V. MODERN INNOVATIVE AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PLANT GROWING IN UKRAINE
The main directions of implementation of innovation and communication technologies in the field of plant growing in Ukraine are considered. The advantages of using innovation and communication technologies are determined. It is revealed that the most distributed technologies for agriculture the are precision farming systems. The activity of companies-leaders in implementation of ICT in the field of plant growing is considered.
Key words: technologies, innovation-communication technologies, plant growing, precision farming, agriculture.

Завантажити статтю (pdf)