ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Кирилюк В.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національної металургійної академії України
Семенова Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національної металургійної академії України
Семенов О.Д.
магістр кафедри економіки та підприємництва
Національної металургійної академії України

Стаття присвячена актуальним питанням визначення технічного рівня виробництва продукції. Проаналізовано та систематизовано основні методичні підходи до оцінки технічного рівня виробництва продукції. Удосконалено методику визначення технічного рівня ливарного виробництва.
Ключові слова: техніко-економічний рівень, технічний рівень виробництва продукції, засоби та предмети праці, інтегральний показник, ливарне виробництво.

Кирилюк В.С., Семенова Т.В., Семенов А.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХ-НИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена актуальным вопросам определения технического уровня производства продукции. Проанализированы и систематизированы основные методические подходы к оценке технического уровня производства продукции. Усовершенствована методика определения технического уровня литейного производства.
Ключевые слова: технико-экономический уровень, технический уровень производства продукции, средства и предметы труда, интегральный показатель, литейное производство.

Kirilyuk V.S., Semenova T.V., Semenov О.D. RESEARCH OF THE TECHNICAL LEVEL OF FOUNDRY PRODUCTION
The article is devoted to topical issues of determining the technical level of production. The main methodological approaches to assessing the technical level of production are analyzed and systematized. The technique for determining the technical level of the foundry.
Key words: technical and economic level, technical level of production, means and objects of labor, integral index, foundry.

Завантажити статтю (pdf)