МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Квіта Г.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну
Шіковець К.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну
Безсмертна Ю.С.
студентка Київського національного університету технологій та дизайну

У статтті розкривається загальне поняття автоматизації, її значення та види, сутність автоматизації виробничих процесів, наводиться схема виробничої автоматизації. Охарактеризовано основні напрями та сучасні продукти автоматизації виробничих систем підприємства, зокрема системи основного виробництва, систем у допоміжних цехах, системи обслуговуючого господарства.
Ключові слова: моделювання, автоматизація виробничих процесів, напрями автоматизації виробництва, сучасні виробничі автоматизовані системи.

Квита Г.М., Шиковец К.А., Безсмертная Ю.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье раскрывается общее понятие автоматизации, ее значение и виды, сущность автоматизации производственных процессов, предлагается схема производственной автоматизации. Охарактеризованы основные направления и современные продукты автоматизации производственных систем предприятия, а именно системы основного производства, систем во вспомогательных цехах, системы обслуживающего хозяйства.
Ключевые слова: моделирование, автоматизация производственных процессов, направление автоматизации производства, современные производственные автоматизированные системы.

Kvitа G.M., Shikovets K.O., Bezsmertna Y.S. MODELING OF PRODUCTION PROCESSES OF AUTOMATED PRODUCTION
The article reveals the general concept of automation, its meaning and types, the essence of automation of production processes, the scheme of production automation.
The main directions and modern products of automation of production systems of the enterprise, in particular, systems: main production, systems in auxiliary workshops, systems of service economy are characterized.
Keywords: modeling, automation of production processes, directions of automation of production, modern production automated systems.

Завантажити статтю (pdf)