ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ КУЛЬТУРИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Данилович-Кропивницька М.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглянуто мережування підприємницьких структур як інститут нової економіки. Запровадження принципів нової економіки приводить до трансформації інституційного середовища та виникнення мережевої підприємницької культури як сукупності стійких форм мережевої взаємодії. Під час формування національної моделі мережевої підприємницької культури основну роль відіграють довіра та емпатія.
Ключові слова: інституційне середовище, інститути, мережування, мережева культура, бізнес-структури, довіра, емпатія.

Данилович-Кропивницкая М.Л. ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

В статье рассмотрена сетизация предпринимательских структур как институт новой экономики. Внедрение принципов новой экономики приводит к трансформации институциональной среды и возникновению новой сетевой предпринимательской культуры как совокупности стойких форм сетевого взаимодействия. При формировании национальной модели сетевой предпринимательской культуры основную роль играют доверие и эмпатия.
Ключевые слова: институциональная среда, институты, сетизация, сетевая культура, бизнес-структуры, доверие, эмпатия.

Danylovych-Kropyvnyts’ka M.L. FORMATION OF NETWORK CULTURE IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF
INTERACTION OF ENTERPRISE STRUCTURES

The article deals with networking of business structures as an institution of a new economy. Implementation of the new economy principles leads to the transformation of institutional environment and emergence of an entrepreneurial culture network as a set of sustainable forms of network interaction. Trend and empathy play a major role in shaping the national model of network business culture.
Key words: institutional environment, institutes, networking, network culture, business structures, trust, empathy.

Завантажити статтю (pdf)