ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА АВІАТРАНСПОРТІ: ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ І
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГАЛУЗІ

Горохова Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Фоменко Ю.Р.
студент
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

У статті розглянуто особливості управління логістичними аспектами авіаперевезень. Обґрунтовано чинники, що впливають на якість маркетингових інструментів розвитку цього виду транспорту. Проаналізовано сучасні тенденції маркетингу авіаційної галузі (перевезення). Запропоновано низку стратегічних інструментів для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних авіаліній.
Ключові слова: маркетинг, логістика, управління, авіалінії, стратегічне управління, авіатранспортний маркетинг.

Горохова Т.В., Фоменко Ю.Р. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА АВИАТРАНСПОРТЕ:
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОТРАСЛИ

В статье рассмотрены особенности управления логистическими аспектами авиаперевозок. Обоснованы факторы, влияющие на качество маркетинговых инструментов развития этого вида транспорта. Проанализированы современные тенденции маркетинга авиационной отрасли (перевозки). Предложен ряд стратегических инструментов для повышения конкурентоспособности отечественных авиалиний.
Ключевые слова: маркетинг, логистика, управление, авиалинии, стратегическое управление, авиатранспортный маркетинг.

Gorokhov T.V., Fomenko Yu.R. FEATURES OF LOGISTIC MANAGEMENT PROCESSES AT AVIATION: BASIC TOOLS AND
MODERN TRENDS OF MARKETING OF THE INDUSTRY

The article deals with features of logistic management aspects of air transportation. Factors influencing the quality of marketing tools for the development of this type of transport are substantiated. Modern trends of marketing of aviation industry (transportation) are analyzed. A number of strategic tools, that are aimed to increase the competitiveness of domestic airlines, were proposed.
Key words: marketing, logistics, management, airline, strategic management, air transport marketing.

Завантажити статтю (pdf)